به گزارش روابط عمومی مرکز فردوس : جلسه ای باحضور رئیس مرکز و مسئول کمیته امور بانوان و خانواده فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه یعقوبی رئیس مرکز در خصوص فعالیت های مرکز و نیز تفاهم نامه های منعقد شده توضیحاتی عنوان نمودند و در ادامه خواستار همکاریهای دو جانبه شدند.خانم خادمی مسئول کمیته امور بانوان ضمن تقدیر از فعالیتهای فنی و حرفه ای خواستار معرفی افراد برتر  هر کارگاه به فرمانداری جهت ارتقاء مهارت و سامان دهی جهت اشتغال شدند .