اداره امور عمومی و پشتیبانی

این اداره زیر نظر معاون اداری و پشتیبانی انجام امور پرسنلی شامل استخدام، صدور احکام کارگزینی، ارتقا ،انتصاب نقل و انتقالات  و بازنشستگی، امور رفاهی، بیمه، تدارکات وکارپردازی، خدمات، نقلیه و همچنین برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش کارکنان غیر مربی  و جذب و بکارگیری سربازان را پیگیری می‌نماید بررسی چارت سازمانی و تهیه جدول زمان بازنشستگی کارکنان و تهیه گزارش‌های آماری وضعیت کارکنان به تصمیم‌گیری مدیران در رسیدن به اهداف سازمانی کمک  می‌نماید.

وظایف اداره امور عمومی و پشتیبانی

بررسی و مطالعه نیازهای آموزشی کارکنان غیرمربی و برنامه‌ریزی برای اجرای دوره‌ها در طول سال

مطالعه کلیه قوانین بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های اداری و نظارت بر رعایت کلیه موارد یاد شده

تجزیه و تحلیل و مطالعه روش‌های پیشنهادی از سوی کارشناسان حوزه تحت سرپرستی برای بهبود روش‌های موجود

مراقبت در اجرای درست مقررات اداری از طریق تهیه و صدور دستورالعمل‌های لازم

ارزشیابی سالانه کارکنان تحت سرپرستی و جمع آوری کلیه فرم‌های ارزشیابی کارکنان

نظارت بر احکام کارگزینی کارکنان

نظارت بر صدور احکام بازنشستگی کارکنان در موقع مقرر

نظارت بر امور نقلیه و واحد خدمات

برگزاری جلسات کمیته سرمایه انسانی

بررسی حضور و غیاب مرخصی و ماموریت کارکنان

نظارت بر جذب امریه سربازی و ارسال گزارش‌های ماهانه

نظارت بر امور تدارکات و کارپردازی

نظارت بر امور رفاهی کارکنان