آموزشگاه‌های آزاد

آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای مؤسسات غیردولتی هستند که درراستای تحقق اهداف مندرج در آئین‌نامه نحوه تشکیل و اداره مؤسسات کارآموزی آزاد مصوب هیات محترم وزیران تاسیس گردیده‌اند.

بودجه این آموزشگاه‌ها عمدتاً از محل دریافت شهریه از کارآموزان و متقاضیان شرکت کننده در دوره‌های آموزشی و برخی از فعالیت‌های دیگر از جمله انجام امورات صنفی، فعالیت‌های پژوهشی و دیگر فعالیت‌های آموزشی … تامین می‌گردد.

 از این‌رو به استناد ماده ۱۱۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نخستین بار آئین‌نامه نحوه‌ی تشکیل و اداره آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای بنا به پیشنهاد شماره ۵۳۸۴۳ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۶۵ وزارت کار و امور اجتماعی وقت در جلسه مورخ ۰۲/۷/۱۳۶۵ هیات محترم وزیران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. این امر به بخش خصوصی مایل به حضور در عرصه ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اجازه داده است که با دریافت مجوز تاسیس از ادارات کل استانی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نسبت به راه اندازی آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد اقدام و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی دفتر مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکت‌های مردمی سازمان و با در نظر گرفتن برنامه‌های مصوب نسبت به ارائه خدمات آموزشی اقدام نمایند.

براین اساس اداره مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکت مردمی استان با درنظر گرفتن اهداف و سیاست‌های سازمان، برنامه‌های عملیاتی خود را در محورها و حوزه‌های ذیل تدوین و بنا نموده است:

صدور و تمدید پروانه  تاسیس آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد پس از انجام نیاز سنجی براساس ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان

اجرای سیاست و الویت‌های سازمان در رابطه با مؤسسات کارآموزی آزاد

برگزاری نشست‌های هم اندیشی و جلسات توجیهی در راستای تبیین دستورالعمل‌ها، شیوه نامه‌ها و سایر برنامه‌ها و سیاست‌های سازمان برای مؤسسین، مدیران و مربیان مؤسسات کارآموزی آزاد

نظارت براجرای دستورالعمل‌ها، ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسین، مدیران، مربیان و کارآموزان (ثبت نام، میزان شهریه،کیفیت دوره‌های آموزشی و… ) در مؤسسات کارآموزی آزاد

برنامه‌ریزی و تشکیل جلسات منظم هیات نظارت استانی و پیگیری اجرای دقیق مصوبات در چارچوب ضوابط و مقررات

جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش‌های مربوطه به سازمان و دستگاه‌های ذیربط

اعتبارسنجی و درجه‌بندی مؤسسات کارآموزی آزاد براساس ضوابط و شاخص‌های مصوب سازمان

پیگیری و ارائه مشوق‌ها، اعتبارات تخصیصی و موافقت‌نامه‌های تسهیلاتی برای مؤسسات کارآموزی آزاد

انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قرادادهای آموزشی با بنگاه‌های اقتصادی، دستگاه‌ها و دیگر سازمان‌ها و مؤسسات آموزشی و نظارت بر حسن اجرای مفاد آنها براساس ضوابط و مقررات مربوطه

برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی ویژه مؤسسین، مدیران و مربیان آموزشگاه‌های آزاد استان با هماهنگی مرکز تربیت مربی و با همکاری مراکز معین، کانون و انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد درسطح استان

نظارت بر اجرای همایش‌ها، سمینارها، ورکشاب‌ها و … که توسط آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، انجمن‌ها و کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد درسطح استان برگزار می گردد.