نام و نام خانوادگی : حسن کامرانی فرد

سمت : معاونت اداری و پشتیبانی

تلفن : ۳۲۲۱۳۶۹۸

داخلی : ۲۶۹

ایمیل : kamranifard@sktvto.ir


نام و نام خانوادگی : ابولفضل حق پرست

سمت : معاونت آموزش، پرورش و برنامه ریزی

تلفن : ۳۲۲۱۳۵۲۶

داخلی : ۲۶۲

ایمیل : haghparast@sktvto.ir


نام و نام خانوادگی : غلامرضا نصیری

سمت : رئیس اداره عمومی و پشتیبانی

تلفن : ۳۲۲۱۳۵۲۴

داخلی : ۲۸۸

ایمیل : nasiri@sktvto.ir


نام و نام خانوادگی : علی یزدان پرست

سمت : رئیس اداره حراست

تلفن : ۳۲۲۱۳۵۲۴

داخلی : ۲۶۷

ایمیل : yazdanparast@sktvto.ir


نام و نام خانوادگی : سید علیرضا اسلامی

سمت : مسئول روابط عمومی

تلفن : ۳۲۲۱۳۷۰۰

داخلی : ۲۶۱

ایمیل : eslami@sktvto.ir


نام و نام خانوادگی : فاطمه سرگزی

سمت : رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی

تلفن : ۳۲۲۱۳۶۹۵

داخلی : ۲۷۲

ایمیل : amoozesh@sktvto.ir


نام و نام خانوادگی : حسین سپاهی

سمت : رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

تلفن : ۳۲۲۱۳۶۹۴

داخلی : ۲۹۰

ایمیل : sepahi@sktvto.ir


نام و نام خانوادگی : عصمت نخعی

سمت : رئیس اداره امور آموزشگاه های آزاد و مشارکت های مردمی

تلفن : ۳۲۲۱۳۶۹۱

داخلی : ۲۸۲

ایمیل : nakhei@sktvto.ir


نام و نام خانوادگی : بشیر خندان

سمت : رئیس دفتر فنی

تلفن : ۳۲۲۱۳۶۹۹

داخلی : ۲۶۵

ایمیل : khandan@sktvto.ir


نام و نام خانوادگی : منصور حسینی

سمت : رئیس دفتر حقوقی

تلفن : ۳۲۲۱۳۵۲۷

داخلی : ۲۸۴

ایمیل : hosseini@sktvto.ir


نام و نام خانوادگی : نوید ابوالحسن نژاد

سمت : مسئول بازرسی

تلفن : ۳۲۲۱۳۶۹۹

داخلی : ۲۶۵

ایمیل : arzyabi@sktvto.ir