بیانیه حریم خصوصی پرتال اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

هدف

هدف ایجاد و تداوم امنیت اطالعات، حصول اطمینان از تأمین ظرفیت های مناسب و زیرساخت الزم برای ذخیره سازی اطلاعات و میزبانی خدمات فناوری اطلاعات بر طبق استانداردهای ملی و بین المللی و پاسخ به نیازهای کلیه شهروندان ضمن به حداقل رساندن مخاطرات و ضرر و زیان ناشی از بروز حوادث امنیتی در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی در پرتال اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی به آدرس www.sktvto.ir می باشد

الزامات قانونی

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی براساس ماده ۷ تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ شورای عالی اداری مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و کاربران وبگاه دانسته و از کاربران آن دسته از اطالعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفایت میکند، دریافت کرده و از انتشار آن یا در اختیار قرار دادن آن به دیگران خودداری می نماید. همچنین مستندسازی مسئولیتها در حوزه امنیت مبتنی بر الزامات استاندارد ۲۰۰۵:ISO27001 قرار دارد.
ارائه اهداف از گرفتن برخی اطالعات مثال: اطالعات جمعآوری شده از بازدیدکنندگان، صرفاٌ برای بهبود کیفیت خدمات و محتوای سایت مورد استفاده قرار میگیرند و هیچ بخشی از اطالعات شخصی شما را بدون اطالع و اجازهی قبلی، با فرد یا مؤسسهی دیگری در میان نخواهیم گذاشت.

جمع آوری ، استفاده و اشتراک اطلاعات

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی تنها مالک اطالعات جمع آوری شده در این سایت می باشد.کارکنان مشخص شده در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی فقط به اطلاعات / جمع آوری اطلاعات دسترسی دارند که به صورت داوطلبانه از طریق ایمیل یا سایر تماس های مستقیم و سایر طرق اخذ می نماید.
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی به سرویس گیرندگتن اطمینان می دهد این اطالعات در اختیار غیر قرار نخواهد گرفت.اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از اطلاعات ارباب رجوع برای پاسخ دادن به ایشان استفاده خواهد نمود. ما اطالعات شما را با شخص ثالث خارج از سازمان ما به اشتراک نمی گذاریم، مگر آنکه الزم باشد که درخواست شما را انجام دهید، برای مثال برای تکمیل اخذ خدمت.

دسترسی سرویس گیرندگان (ارباب رجوع) به اطلاعات خود و کنترل آن

سرویس گیرندگانهر زمان که بخواهند می تواند نسبت به حذف اطالعات خود اقدام نماید. ارباب رجوع می توانید در هر زمانی ضمن تماس با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی و یا از طریق آدرس ایمیل یا شماره تلفن درج شده در وب سایت موارد زیر را درخواست نماید:
– کسب نوع اطلاعات موجود در خصوص خود
– تغییر / اصلاح هر گونه اطلاعات که در مورد ارباب رجوع داریم.
– حذف هرگونه اطلاعات در مورد ارباب رجوع

تامین امنیت و اقدامات فنی

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی احتیاط های الزم را برای محافظت از اطالعات سرویس گیرندگان انجام داده و مستمراً آن را بروز می نماید.. هنگام ارسال اطالعات حساس از طریق وب سایت، اطلاعات ارباب رجوع از طریق اینترنت و آفالین محافظت می شود.
برای اطالعات حساس (مانند داده های هویتی فرد) ، این اطلاعات رمزنگاری شده و به صورت ایمن منتقل می شود. افراد می توانند این مهم را با دنبال کردن یک آیکون قفل در نوار آدرس تایید کرده و به دنبال (https) که در ابتدای آدرس صفحه وب وجود دارد، مشاهده نمایند.
همچنین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی از رمزگذاری برای محافظت از اطلاعات حساس به صورت آلاین نیز استفاده می نماید، همچنین اطلاعاتسرویس گیرندگان بصورت غیر برخط (آفلاین) محافظت می گردد.. فقط کارکنانی که به اطلاعات نیاز دارند برای انجام یک کار خاص (به عنوان مثال، صدور مجوز) دسترسی به اطلاعات قابل شناسایی شخصی را اعطا می نمایند. رایانه ها / سرورهایی که در آن اطالعات قابل شناسایی شخصی را ذخیره می گردد در محیطی امن نگهداری می شود.