نام و نام خانوادگی : علی یزدان پرست

سمت : رئیس اداره حراست

تلفن : ۳۲۲۱۳۵۲۴

داخلی : ۲۶۷