ارزیابی عملکرد

 این واحد به بررسی عملکرد واحدها برای کشف نکات مثبت و منفی آنها و بررسی نحوه فعالیت‌های در حال انجام در واحدهای اداری، مالی، پاسخگویی به مراجعین سازمان و نیز بررسی عملکرد کارکنان می‌پردازد. در این زمینه کارشناسان واحد ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات، به منظور افزایش دقت فرآیند ارزیابی، ضمن بررسی‌های لازم، از نظرات کارشناسان دیگر واحدها و کارشناسان مرتبط نیز استفاده کرده و نهایتا گزارش بررسی‌های به عمل آمده را برای اخذ دستور لازم به مقام مافوق اعلام می‌نمایند.

بازرسی :

انجام بازرسی‌های موردی و دوره ای از ادارات و واحدهای ستادی و همچنین مراکز آموزشی تابعه، جهت بررسی عملکرد بر اساس قوانین و مقررات

رسیدگی به شکایات :

 مکاتبات مختلف ورودی، شکایات، پیشنهادات و انتقادات از طریق شکواییه حضوری،کتبی، تلفنی، دورنگار و … به این اداره کل ارسال می‌شود وبرای بررسی دقیق‌تر به کارشناس مربوطه ارجاع می‌شود.کارشناسان این واحد ضمن بررسی موضوع و با در نظر گرفتن دستورالعمل‌های موجود در زمینه‌های مرتبط و جمع‌بندی نظرات کارشناسان، نتیجه بررسی‌های به عمل آمده را به نحو مقتضی به ذینفع منعکس می‌کنند.

وظایف :

پیگیری برنامه‌ریزی آموزش بازرسان، مدیران وکارکنان از طریق مرکز آموزش وپژوهش استانداری وشرکت در دوره‌های برگزار شده مرتبط از طریق سایر دستگاه‌های اجرایی استان
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مندرج درسامانه پاسخگویی به شکایات سامد (سامانه الکترونیکی مردم و دولت)
شناسایی کامل گلوگاه‌های فساد اداری و بررسی وارائه راه‌کارهای اجرایی برای نظارت بر گلوگاه‌ها
برگزاری جلسات کمیته ارزیابی عملکرد،کمیته ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری
– ارسال گزارش عملکرد کمیته‌ها درخصوص وضعیت پیشرفت امور به استانداری
ارزیابی محور‌ها و شاخص‌ها اختصاصی و عمومی دستگاه اجرایی و تکمیل مستندات در سامانه ارزیابی عملکرد دولت
ارزیابی محورها و شاخص‌های اختصاصی وعمومی کارمندان و معرفی امتیازات کسب شده برترین‌ها به مقام مافوق
پاسخگویی به شکایات واصله از طریق اداره‌کل بازرسی استان
پاسخگویی به شکایات واصله از طریق پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا حصول نتیجه و ارائه گزارش به مافوق
نظارت و پیگیری مستمر برحسن اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی
همکاری موثر درکمیته‌های تحول اداری، طرح تکریم ارباب رجوع، نظام پیشنهادات، سلامت اداری و…
دبیر کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و پیگیری موارد مربوطه و شرکت درجلسات این ستاد و جلسه حقوق شهروندی
دبیر کارگروه ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اداری
دبیر کمیته تشویق