نام و نام خانوادگی : منصور حسینی

سمت : رئیس دفتر حقوقی

تلفن : ۳۲۲۱۳۵۲۷

داخلی : ۲۸۴