دفتر فنی

تعریف دفتر فنی

رسالت اصلی دفتر فنی نگریستن به مسائل اجرایی و سازماندهی فنی اقدامات اجرایی است. تشکیلاتی است که پروژه‌های ساخت و تعمیراتی کلیه مراکز استان را از ابتدا تا انتها پیگیری و تغذیه می‌کند، همگام با اجرا پیش می‌رود و مراحل کار را کنترل می‌کند و یاری می‌رساند. دفتر فنی مغز و هدایتگر اصلی پروژه است و بالطبع مسؤولیت سنگینی از مجموعه فعالیت‌های عمرانی را بر دوش دارد. به لحاظ جایگاه سازمانی، دفتر فنی زیر نظر مدیرکل در هماهنگی با معاون اداری و پشتیبانی قرار دارد و واحد تاسیسات و تعمیرات مراکز زیر نظر این دفتر فعالیت می‌نمایند و طبعاً احاطه‌ی کامل به نقشه‌ها، مدارک پیمان، شرایط عمومی و خصوصی، فهرست مقادیر و آحاد بها از جمله توانایی‌های کیفی دفاتر فنی محسوب می‌شود.

همچنین بازدید و جمع آوری اطلاعات عرصه و اعیان و نیازهای تعمیراتی کلیه ساختمان‌های مراکز، انجام مکاتبات لازم در راستای جذب اعتبارات و پاسخ به نامه‌های واصله در خصوص مسائل عمرانی، نظارت بر انجام ساخت و سازه‌های و تعمیرات کلیه پروژه‌های عمرانی توسط پیمانکاران و یادآوری و تذکر اشکالات و کنترل کیفی کار پیمانکاران و مدیریت اجرایی، بررسی دقیق صورت وضعیت‌های ارائه شده از طرف پیمانکاران پروژه‌های تحت نظارت، اقداماتی است که کارشناسان این دفتر انجام می‌دهند.

شرح وظایف

بازدید و جمع آوری اطلاعات عرصه و اعیان و نیازهای تعمیراتی کلیه ساختمان‌های مراکز

انجام مکاتبات لازم در راستای جذب اعتبارات و پاسخ به نامه‌های واصله در خصوص مسائل عمرانی

نظارت بر انجام ساخت و سازه‌ها و تعمیرات کلیه پروژه‌های عمرانی توسط پیمانکاران و یادآوری و تذکر اشکالات و کنترل کیفی کار پیمانکاران و مدیریت اجرایی

بررسی دقیق صورت وضعیت‌های ارائه شده از طرف پیمانکاران پروژه‌های تحت نظارت