نام و نام خانوادگی : بشیر خندان

سمت : رئیس دفتر فنی

تلفن : ۳۲۲۱۳۶۹۹

داخلی : ۲۶۴

نام و نام خانوادگی : مرتضی خزاعی

سمت : مسئول بازرسی

تلفن : ۳۲۲۱۳۶۹۹

داخلی : ۲۶۵