نام و نام خانوادگی : محمدرضا روشندل

سمت : مسئول دفتر

تلفن مستقیم : ۳۲۲۱۳۵۲۰

داخلی : ۲۷۳

فکس : ۳۲۲۱۳۵۲۱