زمان های خروج از دسترس وب سایت

در صورتی که نیاز بود برای به روز رسانی و یا رفع مشکلات سامانه از دسترس خارج شود ، در این صفحه تاریخ و مدت زمان دقیق خارج شدن وب سایت از دسترس مشخص می گردد.