استان

خراسان جنوبی

آدرس

بیرجند، بلوار شهدای عبادی، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

کد پستی

۹۷۱۹۸۳۳۵۹۶

تلفن

۰۵۶۳۲۲۱۳۶۹۶۷

نمابر

۰۵۶۳۲۲۳۵۲۹

پست الکترونیکی

نشانی اینترنتی