استان : خراسان جنوبی

آدرس : بیرجند، بلوار شهدای عبادی، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

کد پستی : ۹۷۱۹۸۳۳۵۹۶

تلفن : ۰۵۶۳۲۲۱۳۶۹۶۷

نمابر : ۰۵۶۳۲۲۳۵۲۹

پست الکترونیکی : info@sktvto.ir

نشانی اینترنتی : info@sktvto.ir