نام و نام خانوادگی : حسین خوش آیند

سمت : مدیرکل

شماره تماس مستقیم : ۳۲۲۱۳۵۲۰

داخلی : ۲۷۳

ایمیل : khoshayand@sktvto.ir