پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات


شفافیت فرآیندی

پاسخگویی و مسئولیت پذیری

تسلط بر فرآیند

زمان فرآیند

نظام مند بودن فرآیند

کلیت فرآیند