واحد حقوقی

تعریف دفتر حقوقی

اگر در دنیا چنین فرضی وجود داشت که هر شخص خطاکاری در هنگام نقض قوانین یا اختلاف بر سر امری خود به صورت داوطلبانه نزد قاضی مراجعه کرده و حقیقت را اعتراف می نمود کار بسیار آسان می شد و دیگر نیازی به وکیل و دفتر حقوقی نبود. اما مطمئنا در واقعیت چنین نیست، در عالم حقیقی صدور حکم شایسته برای هر دعاوی نیازمند یک دستگاه است تا رأی و نتیجه مطلوب را ارائه دهد و آن دستگاه نیز نظام دادرسی کشور می‌باشد.

شرح وظایف

وظیفه دفتر حقوقی به طور کلی دفاع از حقوق وزارت متبوع در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قانونی ذیصلاح است و همینطور دفتر حقوقی حامی و اجرا کننده عدالت هستند و محاکم قضایی هیچ گاه نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت نخواهند بود و نقش دفتر حقوقی نیز در این میان بررسی و تشخیص عملکرد دستگاه به نحوی صحیح و براساس حق و باطل می باشد.

 

اهم وظایف دفتر حقوقی

در زمینه مستندسازی اموال غیر منقول، اخذ سند مالکیت، تهیه و تنظیم شکوایه و دادخواست، شرکت در جلسات مراجع قضایی، تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه و قرارداداها منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد