ریاست مر کز:     (حسین دانش)

سوابق :

۱- اشتغال در بخش خصوصی (قطعه سازی خودرو) سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۰ 

۲- مربی حق التدریس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران بیرجند  سال ۱۳۸۵ 

۳- مربی رسمی و پیمانی مرکز فنی و حرفه ای برادران بیرجند سال های ۱۳۹۱- ۱۳۸۵ 

۴- تدریس واحد های عملی دانشگاه آزاد بیرجند و سماء سال های ۱۳۹۳- ۱۳۸۵ 

 وی از سال ۱۳۹۱ تاکنون ریاست مرکز آموزس فنی و حرفه ای برادران بیرجند را عهده دار است.

افتخارات: 

۱- کسب مقام اول و مدال طلای رشته فرز CNC توسط کارآموز ( ) سال ۱۳۸۷

۲- کسب مقام اول و مدال طلای رشته فرز CNC توسط کارآموز ( داریوش مقری) سال ۱۳۸۸

۳- کسب مقام اول و مدال طلای رشته فرز CNC توسط کارآموز ( داریوش مقری) سال ۱۳۸۹ 

۴- کسب مقام اول و مدال طلای رشته فرز CNC توسط کارآموز ( سعید باغبانی) سال ۱۳۹۰ 

۵- کسب مقام چهارم کشوری و مدال طلای رشته فرز CNC توسط کارآموز ( ) سال 

افتخارات کشوری: 

کسب رتبه اول کشوری مربی  نمونه در رشته مکانیک در سال ۱۳۹۰