تایج کشوری تیم اعزامی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی 

شانزدهمین مسابقات ملی مهارت