نتایج کشوری تیم اعزامی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی 

تصاویر مدال آوران هفدهمین مسابقات ملی مهارت

تیم اعزامی (کارشناسان ، رقابت کنندگان) خراسان جنوبی