برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای

دسته بندی :

معرفی خدمت

این فرایند برای ارایه خدمت به منظور درج اطلاعات دوره، اماکن، تجهیزات کارگاهی، ثبت نام کارآموزان در دوره، ارائه خدمات مشاوره، پاسخگوییالکترونیکی به کارآموزان و متقاضیان شرکت در دوره ها می باشد که این خدمات از طریق سامانه های زیر صورت می گیرد:
-ایجاد فرایند یکپارچه و مکانیزه جهت درج، ویرایش، حذف، تایید و یا رد دوره آموزشی در سطوح آموزشگاه های آزاد، مراکز، ادارات کل و ستاد.
-اطلاعات مربیان شامل اطلاعات شخصی، شغلی، تحصیلی و بازآموزی
-اماکن دولتی و آزاد
-ثبت نام کارآموزان در دوره
-آموزش الکترونیکی
-تجهیزات کارگاه های آموزشی
-پاسخگویی الکترونیکی
راهنمای دریافت خدمت
هزینه

۵۰۰۰۰ ریال خرید کارت اعتباری جهت ثبت نام در دوره

مدارک

اطلاعات شخصی و شغلی، فایل عکس، اطلاعات در صورت معرفی از سوی دستگاه حمایتی و نهاد عمومی و …

مدت زمان انجام خدمت

بسته به نوع آموزش متفاوت است.

قوانین و مقررات

به استناد مواد ۱۰۷ تا ۱۱۲ قانون کار و الزام به فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای مصوب ۱۳۷۶

مراحل انجام خدمت

درخواست ارائه خدمت

نظر سنجی خدمت

بیانیه سطح توافق خدمات