نظارت بر اجرای دوره های آموزشگاه های آزاد

دسته بندی :

معرفی خدمت

این فرایند برای ارائه خدمت به آموزشگاه های آزاد جهت نظارت برای اجرای دوره های آموزشی در بخش خصوص می باشد.
راهنمای دریافت خدمت
هزینه

۵۰۰۰۰ ریال خرید کارت اعتباری به منظور ثبت نام در دوره آموزشی

مدارک

ثبت دوره آموزشی در پورتال

مدت زمان انجام خدمت

متناسب با طول دوره آموزشی

قوانین و مقررات

آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد مصوب ۱۳۸۵ هیات وزیران

مراحل انجام خدمت

نظر سنجی خدمت

بیانیه سطح توافق خدمات