آسیب دیدگان اجتماعی

اخبار
adminportal

آسیب دیدگان اجتماعی سکان دار تحقق عملکرد مهارتی مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی شدند

مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تا کنون یک میلیون و ۲۵۴ هزار و صد و نود و سه نفر ساعت اموزش مهارتی در سطح استان اجرا کردند .

ادامه مطلب