اردوهای جهادی

اخبار
adminportal

ترویج مهارت آموزی در استان نیازمند عزم جهادی است .

در دیدار مسئولین اردوهای جهادی استان طرح شد : برای استقرار پنچه های کارآمد در استان نیاز به عزم جهادی است و لازم است همه در ترویج و تبلیغ قابلیت های مهارتی برای مبارزه با بیکاری آستین همت بالا بزنند .

ادامه مطلب