تبریک

اخبار
adminportal

مربیان فنی و حرفه ای ،سفیران مهارت آموزی و معلمان توانمند کار و کوشش اند .

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان مربیان فرهیخته و توانمند را تلاش گران عرصه مهارت و توانایی خواند و گفت :امروز جامعه نیازمند معلم مهارت است تا نسلی توانمند با پنجه های ماهر و کارآمد تربیت شود.

ادامه مطلب