تربیت نیروی کار ماهر

گروه صنعتی فرزاد
اخبار
adminportal

آموزشهای فنی و حرفه ای با تربیت نیروی انسانی ماهر همگام صنعت استان در تولیدو افزایش بهره وری

آموزشهای فنی و حرفه ای به منظور ارتقاء سطح مهارت نیروی انسانی شاغل در صنعت استان قبل و حین فعالیت پای کار است و از تمام توان خود برای رفع نیازهای آموزشی نیروی کار بهره می گیرد .

ادامه مطلب