تقدیر

اخبار
adminportal

از برگزیدگان اردوهای جهادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی تقدیر شد

از سوی دکتر کفیل رئیس سازمان بسیج ادارات و کارمندان کشور لوح تقدیر و سپاس به فعالین و برگزیدگان در حوزه اردو های جهادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی اعطا شد .

ادامه مطلب