خیرین

اخبار
adminportal

روسای ستادی و مدیران مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی پیگیر قوت اجرای آموزشهای فنی و حرفه ای

روسای ستادی و مدیران مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان در نشست مشورتی با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان پیگیر قوت آموزشهای فنی و حرفه ای در استان شدند .

ادامه مطلب