دکتر لامعی

اخبار
adminportal

در بازدید رئیس دانشگاه بیرجند از اردوی تیم کشوری مکاترونیک مطرح شد : مرکز جوار دانشگاهی دانشگاه بیرجند پایگاه فعال مهارت آموزی

دکتر لامعی ، رئیس دانشگاه بیرجند از اردوی آمادگی تیم کشوری مکاترونیک مستقر در مرکز تخصصی الکترونیک و برق بیرجند بازدید کرد .

ادامه مطلب
اخبار
adminportal

در بازدید رئیس دانشگاه بیرجند از اردوی تیم کشوری مکاترونیک مطرح شد : مرکز جوار دانشگاهی دانشگاه بیرجند پایگاه فعال مهارت آموزی

دکتر لامعی ، رئیس دانشگاه بیرجند از اردوی آمادگی تیم کشوری مکاترونیک مستقر در مرکز تخصصی الکترونیک و برق بیرجند بازدید کرد .

ادامه مطلب