زنان سرپرست خانوار

اخبار
adminportal

شهرستان نهبندان تنها منتخب استان برای اجرای طرح حمایتی برگزاری دوره های آموزشی در مناطق کمتر توسعه یافته

شهرستان نهبندان به عنوان تنها شهرستان استان برای اجرای طرح ویژه حمایتی برگزاری رایگان دوره های آموزشی فنی و حرفه ای برای زنان سرپرست خانوار در مناطق کمتر توسعه یافته کشور انتخاب شد .

ادامه مطلب