شیوه نامه

اخبار
adminportal

اتحادیه کارگران ساختمانی کشور متولی آموزش، صدور و تمدید گواهینامه و پروانه مهارت استادکاران و کارگران ساختمانی شد

بر اساس این دستور العمل، مشمولین صرفا از سوی اتحادیه کارگران ساختمانی به سازمان و ادارت کل آموزش فنی و حرفه ای سراسر کشور معرفی می شوند.

ادامه مطلب