پتانسیل های مهارت مکاترونیک

اخبار
adminportal

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی از پتانسیل های مهارتی مراکز فنی و حرفه ای مرکز استان

صبح روز گذشته اشرفی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی از گارگاههای تخصصی مهارت آموزی مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهر بیرجند بازدید کرد .

ادامه مطلب