سال ۱۴۰۰،
تولید، پشتیبانی ها ،
مانع زدایی ها

رییس مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه

سال ۱۳۹۹،سال جهش تولید

آخرین اخبار

# به امید-خدا- کرونا- را - شکست - می دهیم. راهنمای بیماری کرونا/ https://behdasht.gov.ir

دسترسی های سریع

اخبار مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه

مهارت امروز