سال ۱۴۰۰،
تولید، پشتیبانی ها ،
مانع زدایی ها

رییس مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه

سال ۱۳۹۹،سال جهش تولید

آخرین اخبار

اخبار مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه

مهارت امروز سرمایه فردا