سال ۱۴۰۱،
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

رییس مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه

سال ۱۳۹۹،سال جهش تولید

آخرین اخبار

اخبار مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه

مهارت امروز سرمایه فردا