تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

فراخوان انجام طرح پژوهشی

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به‎ منظور اجرای طرح‏ های پژوهشی خود در نظر دارد از ظرفیت‏ های پژوهشی دانشگاه ‌ها، مراکز و موسسات پژوهشی بهره برداری نماید.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به‎ منظور اجرای طرح‏ های پژوهشی خود در نظر دارد از ظرفیت‏ های پژوهشی دانشگاه ‌ها، مراکز و موسسات پژوهشی بهره برداری نماید. بدین منظور از کلیه‌ موسسات تحقیقاتی، پژوهشی و مراکز آموزش عالی، جهت اجرای طرح‌ های پژوهشی به شرح موضوعات زیر به همراه شرح خدمات هر طرح دعوت به همکاری می‌نماید.

۱- مطالعات نیاز سنجی شغلی- حرفه ای  حوزه دریا و مناطق مرزی

–  گزارش تحلیل وضع موجود اشتغال منطقه ای در سطوح ۲و ۳ صلاحیت حرفه ای

–   گزارش تحلیل سازگاری صلاحیت حرفه ای با شایستگی حرفه ای شاغلین در منطقه

–  تبیین وضعیت اشتغال در منطقه از نگاه کاستی های شایستگی حرفه ای با حوزه عملکرد

–  تعیین فاصله شایستگی حرفه ای نیروی کار در حوزه های شغلی منطقه به تفکیک شغل- حرفه و نوع شایستگی

–  تهیه گزارش انطباق عناوین شغلی در منطقه با استاندارد طبقه بندی ملی مشاغل کشور(ایسکو ۲۰۰۸)

–  مطالعه تطبیقی استاندارد طبقه بندی مشاغل سایر کشورها (از دید مشابهت فعالیت ها) 

–  تهیه جدول انطباق سه گانه عناوین شغلی استاندارد در حوزه بین المللی، عناوین شغلی در استاندارد طبقه بندی ملی مشاغل کشور (ایسکو ۲۰۰۸) با وضعیت موجود منطقه ای

–    تعیین عناوین مشاغل-حرفه های دارای اولویت آموزش با معیار سطوح شایستگی و صلاحیت حرفه ای

 2- اجرای ارزیابی استراتژیک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

–  تعیین شاخص های بین المللی ناظر بر ماموریت های سازمان

–  محاسبه عملکرد شاخص در کشور و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای منطقه (کشورهای ذکر شده در سند چشم انداز ۲۰ ساله) و جهان

–  آسیب شناسی وضعیت ایران در شاخص های گزارش شده (عوامل کلیدی تاثیرگذار در کشور که منجر به تضعیف شاخص مورد استفاده می شوند، لیست شوند)

–  ارائه استراتژی تدوین شده به منظور رفع موانع بهبود عملکرد شاخص ها

۳- تدوین و پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت داده های آماری منطبق بر استاندارد های بین المللی کیفیت داده در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (در راستای برنامه سوم توسعه آمار کشور ۱۳۹۶-۱۴۰۰ )  

–  بررسی وضعیت جاری کیفیت داده عناصر حیاتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

–  شناخت و تعریف عناصر داده حیاتی (نظام داده های حیاتی) شامل وجود منابع اساسی داده های حیاتی (Completeness)، تبعیت عنصر داده از قالب یا فرمت مطلوب ((conformity، هویت و اعتبار داده شامل جداول مرجع، لیست مقادی در منابع طلایی مستند شده در متا دیتا و صحت داده(Accuracy)

–  شناسایی فرآیندهای اصلی و مبادی رسمی ثبت و تولید داده های ثبتی و غیر ثبتی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

–  تدوین پروتکل های صحت سنجی (Verification)، اعتبارسنجی (Validation)، و تایید (confirmation) داده های ثبتی و غیر ثبتی (تجمیعی) در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

–  تدوین، تکمیل یا بهنگام سازی متا دیتاها و ابزارهای کیفیت داده (نظیر موتور قواعد، ابزارهای پروفایلینگ داده و …)

–  تجزیه و تحلیل و پروفایلینگ داده (شامل فرآیندها، ابزارها و منابع ماهر جهت شناسایی ویژگی ها و شناخت معنایی و ساختاری داده حیاتی، انجام تحلیل های دلایل ریشه ای و تاثیر بر فرآیندهای آموزش های فنی و حرفه ای، تعریف قوانین کیفیت داده جهت ارزیابی و تحلیل مستمر از وضعیت داده های هدف)

–  تدوین پروتکل ها، استانداردها و فرآیندهای اجرایی مانیتورینگ (پایش) و کنترل مستمر داده ها (تدوین نظام نامه پایش مستمر کیفیت داده ) در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

–  شناسایی و مستندسازی مسیرهای بحرانی و گره های کیفیت آماری (نقص داده، خطا در ثبت، عدم امکان دسترسی و … ) و تدوین راهکارهای عملیاتی رفع گره های کیفیت و بهبود مسیر جریان داده در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

–  تدوین فرآیندها و الزامات تقسیم کار، تفکیک وظایف و سلسله مراتبِ مربوط به مسئولیت ثبت(register)، اعمال تغییر و ویرایش(edit-change)، نظارت و کنترل(mentoring)، مسئولیت تایید(confirm)  و گزارش دهی(report)  داده به منظور شناسایی بهتر فرآیندهای کنترل کیفیت داده و طراحی چک لیست های کنترل کیفیت داده

–  تدوین ساختار سلسله مراتبِ دسترسی و تغییر ( توافقات سطح سرویس و توافقات سطح دسترسی) به منظور صیانت از داده ها و جلوگیری از دستکاری داده (Data Manipulation)

  4-  طراحی مدل استقرار نظام صلاحیت حرفه ای ملی

–    طراحی مدل تدوین  استاندارد های شایستگی حرفه – شغل

–    طراحی مدل تدوین استاندارد های ارزشیابی شایستگی حرفه – شغل

–    طراحی مدل تدوین استاندارد آموزش بر اساس شایستگی

–    طراحی مدل تدوین استاندارد تجهیزات آموزشی

–    طراحی مدل تدوین استاندارد فضا مبتنی بر شایستگی

–   طراحی استقرار و جانمایی تجهیزات درمراکز ملی سنجش صلاحیت حرفه ای سطوح L1 ، L2، L3

–     طراحی چارچوب صلاحیت حرفه ای مربیان بر اساس آموزش مبتنی بر شایستگی

 5 –  طراحی الگوی باز مهندسی ساختار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با توجه به الزامات قانونی و تحولات زیست بوم آموزش فنی و حرفه ای

–  بررسی میزان انطباق ساختار سازمانی فعلی سازمان با ماهیت آموزش های مهارتی غیر رسمی

–  ارائه الگوی مفهومی و ویژگی‌های ساختار سازمانی سازمان  از نظر میزان تمرکز، سلسله مراتب اختیارات، نسبت نیروی انسانی، تخصص، استاندارد پذیری فعالیت‌ها و تقسیم کار

–  تعیین ساختار سازمانی مطلوب برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای با توجه به نیازهای جامعه  و بنگاههای اقتصادی در سطح ملی و بین المللی

–   تعیین نحوه  نائل شدن به این هدف بدون توسعه کمی تشکیلات

–  تعیین نحوه تصمیم‌گیری، کاهش سطوح سازمانی و سلسله مراتب اداری

–  تعیین نحوه استفاده از توان بخش غیر دولتی در راستای تحقق اهداف سازمانی و دخیل نمودن ان در ساختارسازمانی

–   تعیین امکان پذیری تجمیع واحدهای سازمانی و کاهش تعداد پستهای مدیریتی و حذف واحدهای غیر ضرور از ساختار تشکیلاتی

–  تعیین نحوه ارتباط بین واحدهای سازمانی سازمان  در جهت هم افزایی بیشتر

–  تعیین نحوه واگذاری امور عمومی و خدماتی به بخش غیر دولتی و حذف پست‌های مربوط به فعالیت‌های مذکور

–  تعیین مکانیسم مذکور و میزان این واگذاری

–  تعیین اثرات متغیر هائی نظیر تغییرات محیطی، استراتژی‌ها، نیروی انسانی، فناوری، فعالیت‌های آموزشی بر ساختار سازمانی سازمان

–  تعیین گزینه‌های برای برون سپاری و یا مشارکت

–  تعیین سناریوی مختلف برای تعیین الگوی عملی ساختار سازمانی سازمان  و سازماندهی آن در نمودارهای سازمانی

–  تعیین مراحل تدریجی پیاده سازی  ساختار مطلوب سازمان

–  نحوه شناسایی و برطرف کردن مسائل ساختاری مانند تداخل‌ها، توازی امور و سایر مشکلات در ساختار پیشنهادی

۶– تصویر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در میان ذینفعان، گروه‌های هدف و افکار عمومی

–  آسیب شناسی وضعیت آموزشهای مهارتی در نزد جامعه

–  تعیین راهکارهایی افزایش منزلت و جایگاه اموزشهای فنی و حرفه ای

–  تعیین راهکارهای وزن آموزشهای فنی و حرفه ای در نگاه  افراد جامعه

–  تعیین راهکارهای وزن آموزشهای فنی و حرفه ای در نگاه مسوولین بخش عمومی

–  تعیین راهکارهای وزن آموزشهای فنی و حرفه ای در نگاه کارفرمایان صنایع و صنوف

–  تعیین راهکاریهای قانونی برای افزایش اعتبار آموزشهای فنی و حرفه ای

–  تعیین ابزارهای الزامی و تشویقی برای افزایش اعتبار آموزشهای فنی و حرفه ای

–  تعیین مجموعه راهبردها، اقدامات سیاستی، عملیات اجرایی برای بهبود سیمای آموزشهای مهارتی

–  تعیین مدلی برای ارتقای تصویری مثبت و متعالی آموزشهای مهارتی به صورت مستمر در جامعه

۷- سنجش اثربخشی آموزشهای مهارتی از طریق تعیین بازگشت سرمایه آموزشی

–  تعیین روش تحلیل هزینه – فایده مناسب برای برای کارجویان و شاغلین بنگاه های اقتصادی از طریق تحلیل هزینه فایده مراکز آموزش دولتی و یا سازمان

–  تعیین نتایج و دستاوردهای برنامه آموزش مهارتی

–  تعیین ارزش ریالی برای نتایج و دستاوردهای برنامه آموزش مهارتی

–  تعیین تغییر در عملکرد در اثر آموزش

–  تعیین مقدار سود آموزش ناشی از مقایسه قبل و بعد از آموزش

–  تعیین هزینه های آموزش (مستقیم، غیر مستقیم، هزینه تکمیلی، هزینه کلی و پاداش فراگیران)

–  محاسبه میزان صرفه جویی مابه تفاوت هزینه آموزش و سود

–  تعیین نسبت بازگشت سرمایه به تفکیک کارآموز، دولت و بنگاه اقتصادی

   ۸- اعتبار بخشی مدل رصد وضعیت اشتغال کارآموزان سازمان

–  تعیین روش شناسی مناسب برای رصد وضعیت اشتغال کارآموزان

–  تعیین مطمئن ترین روشهای کسب اطلاع و دسترسی به منابع داده ها

–  تعیین  زمان اطلاع یابی از وضعیت اشتغال کارآموزان با توجه به ضرورت زمان انتظار کاریابی

–  امکان گرد آوری، مقایسه و تحلیل اطلاعات بر حسب سطوح کارگاه آموزشی، مرکز و استان

–  امکان گرد آوری، مقایسه و تحلیل اطلاعات بر حسب رشته های آموزشی در سطح ملی

–  تعیین نرخ اپتیم اشتغال برای کار آموزان در هر منطقه یا استان

–  تعیین وضعیت اشتغال کارآموزان بر حسب شاغل و بیکار

–  تعیین وضعیت اشتغال شاغلین بر حسب مدت زمان اشتغال تمام وقت، پار وقت و ناقص

–  تعیین وضعیت اشتغال بر حسب استقلال کاری نزد کارفرما، خود اشتغالی یا اشتغال خانگی یا اشتغالزایی و یا کارآفرینی

–  تعیین میزان میانیگن حقوق و دستمزد دریافتی ماهان هر کارآموز شاغل بر حسب رشته محل

–  ارتباط نوع شغل با آموزش های مهارتی طی شده بر حسب طیف کاملا مرتبط تا کاملا غیرمرتبط

–  تعیین میانگین زمان انتظار کاریابی برای کارآموزان در سطوح استان و ملی بر حسب رشته محل

–  تهیه گزارشات قابل بهره برداری از اطلاعات حاصله در نیاز سنجی آموزشی و مشاوره شغلی کارآموزان

–  تعیین زیر ساختهای نرم افزاری، سخت افزاری و مغز افزاری و سازمان افزاری لازم

– کاربست و اعتبار بخشی روش شناسی مدل معرفی شده رصد اشتغال کارآموزان

۹– بررسی و تحلیل مولفه های شایستگی حرف منطبق بر صلاحیت حرفه ای

–  شناسایی ذینفعان ، صاحبان کسب و کارها و ارائه دهندگان آموزشی حرف (فناوری اطلاعات) ، امور مالی و بازرگانی ، صنعت ساختمان ، الکترونیک ، بهداشت و ایمنی،  فرش ،صنایع دستی ) و تعیین نقش مشورتی ، اجرایی و نظارتی آنها

–  بررسی پروفایل اقتصادی حرف( فناوری اطلاعات ، امور مالی و بازرگانی ، صنعت ساختمان ، الکترونیک ، بهداشت و ایمنی،  فرش ،صنایع دستی )و تعیین ظرفیت های استانی و ملی با نگاهی به جایگاه بین المللی و آینده

–  شناسایی مشاغل فعلی وآینده حرف (فناوری اطلاعات ، امور مالی و بازرگانی ، صنعت ساختمان ، الکترونیک ، بهداشت و ایمنی،  فرش ،صنایع دستی )در بازارکار

–  تعیین ویژگیها و سطح بندی مشاغل براساس نظام بین المللی طبقه بندی مشاغل

–  طراحی مسیر توسعه شغلی در حرف مورد نظر

–  شناسایی شایستگی های حرف مورد نیاز بازارکار

–  طراحی مدل شایستگی حرف مورد نظر  براساس معیارهای عملکرد

–  طراحی مدل ارزشیابی شایستگی حرف مورد نظر بر اساس معیارهای عملکرد

۱۰- بازمهندسی پورتال خدمات تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

–  افزایش انعطاف پذیری و ارتقاء کمی و کیفی خدمات سازمان برای پاسخگویی به نیازهای روز

–   بهره‌گیری از روش‌های به روزی از قبیل پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیند

–  سیستم هوشمند نظارت الکترونیکی و ارزیابی فرآیندها در راستای حصول اهداف

–   استقرار پایگاه دانش برای اعمال مدیریت کلان و موضعی بر قوانین آموزشی و آزمونی از طریق سطوح ستاد، ادارات کل استانی، مراکز و آموزشگاه ها

–  تدوین شرح خدمات

۱۱- طراحی الگوی استقرار نظام سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

–  مطالعه تطبیقی مدل های سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

–  طراحی مدل استاندارد ارزشیابی مهارت و صلاحیت حرفه ای

–  طراحی مدل ارزشیابی مهارت و صلاحیت حرفه ای

–  طراحی مدل اعطای گواهینامه و صلاحیت حرفه ای

–  طراحی مدل اعتبارسنجی Accreditation

–  طراحی مدل اعتباری – امتیازی شایستگی ها (CAT)

–  طراحی مدل ارزشیابی آموخته های قبلی(RPL)

–  طراحی مدل های آزمون های عملکردی

–  طراحی مدل توسعه مراکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای ملی و منطقه ای

۱۲- طراحی و  استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

–  نهادینه کردن نظام برنامه ریزی و هزینه یابی و تصمیم گیری بودجه ای در سازمان آموزش فنی و حرفه ای

–  ایجاد هماهنگی و ارتباط بین سیستم مالی و سیستم بودجه ای در سازمان آموزش فنی و حرفه ای

–  مستندسازی نظام تدوین، تصویب ، ابلاغ و مدیریت و بودجه در سازمان آموزش فنی و حرفه ای

–  طراحی نظام اطلاعات بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و سیستم گزارش های مدیریتی

–  به حداقل سازمان انحراف از طریق بهبود مکانیزم های نظارت و کنترل قبل ، حین و پس از اجرای بودجه

–  بهبود فرآیند پیش بینی منابع و مصارف سازمان آموزش فنی و حرفه ای در مرحله بررسی و به پیشنهاد برنامه بودجه

پژوهشگران محترم می توانند پروپوزال های پژوهشی مرتبط با هریک از موضوعات را تکمیل و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۵ به نشانی تهران- خیابان آزادی، نبش چهارراه خوش، سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور، طبقه اول، دفترپژوهش، طرح و برنامه ‏ریزی درسی (دبیرخانه شورای پژوهش سازمان) و یا به آدرس الکترونیکی rp@irantvto.ir ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۶۶۵۸۳۶۲۸ تماس حاصل نمایند.

توجه:

– پروپوزال‏ هایی که خارج از قالب و فرمت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باشند، بررسی نخواهند شد.

– پروپوزال‏ هایی که بعد از اتمام مهلت مقرر فراخوان ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

– پروپوزال‏ های دریافتی تحت هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

– سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در رد یا قبول پروپوزال‏ های واصله مختار می‌باشد.