لینک دانلود←آگهی فراخوان واگذاری به صورت مدیریتی،بهره برداری و اجاره