برای دریافت فایل های " آگهی فرخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات آموزشی " کلیک نمایید.