جشنواره مهارت آموختگان كارآفرين برتر در دو مرحله استاني و کشوری برگزار خواهد گرديد. در مرحله استانی كارآفرينان برتر در سطح استان هاي كشور شناسايي و معرفي خواهند شد و در مرحله کشوری ، از ميان برگزيدگان رتبه های اول تا پنجم استان ها، مهارت آموختگان كارآفرين برتر در سطح کشور انتخاب خواهند شد.

 دریافت دستور العمل جشنواره