نام و نام خانوادگی : علی یزدان پرست

سمت :رئیس اداره حراست 

تلفن :32213524

داخلی :267