نام و نام خانوادگی :منصورحسینی

سمت : رئیس دفتر حقوقی

تلفن : 32213527

داخلی :284