آموزش در زندان

با توجه به نقش مهارت در جلوگیری از گرایش به اعتیاد، بزهکاری و خلاف، سازمان های اجتماعی بدنبال آنند که با سواد آموزی، جلب زندانیان در تحصیلات رسمی و حتی آکادمیک و بخصوص مهارت آموزی و ایجاد شرایط اشتغال در فرد، ضمن تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی آن، از روی آوری مجدد به تخلف جلوگیری کنند. مطالعات نشان داده‌اند که در اثر آموزش زندانیان، کاهش معنی‌داری در تکرار جرم توسط آنها اتفاق افتاده است.

به منظور توسعه کارآفرینی ، حمایت از افراد واجد شرایط بیکار ، اشتغال اقشار آسیب پذیر و پیشگیری از وقوع جرم توسط زندانیان آزاد شده یا خانواده زندانیان  وبا توجه به اینکه این قشر از افراد ، یکی از گروههای هدف بهره بردار از آموزشهای فنی وحرفه ای می باشند سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طبق قانون و همچنین مطابق با سیاست  13 سند راهبردی سازمان در خصوص توانمند سازی آسیب دیدگان اجتماعی(مددجویان ندامتگاهها) موظف به اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز بازار کار و اشتغال برای مددجویان گردیده است.