بخشي ازآموزش هاي سازمان درقالب آموزش درصنايع،ويژه شاغلين ودرراستاي صيانت ازنيروي كار و ارتقاءسطح مهارت آنان همگام با فنآوري هاي روزدرقالب هايي به شرح زير انجام ميشود:

آموزش دربخش اصناف

باعنايت به اينكه بيشترين حجم شاغلين كشور را اصناف تشكيل مي دهد لذا آموزش فنی و حرفه ای ،آموزش شاغلين واحدهاي صنفي را ازنظردورنداشته وهمواره سعي نموده تا دوره هاي آموزشي موردنيازايشان را پس از نيازسنجي آموزشي برنامه ريزي وبه اجرادرآورد .نتيجه حاصله از اين موضوع نيزچيزي نخواهد بود جز ارتقاء مهارت افراد،كاهش ضايعات، جلوگيري ازسوانح،افزايش توليد و دريك كلمه افزايش بهره وري واحدهاي صنفی .