مطابق مواد 107 تا 188 و ماده 196 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ،سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور برنامه ریزی در سال 1380 و اجرای دوره های لازم در رشته های مختلف کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی اقدام به ایجاد مدیریتی تحت عنوان مدیریت آموزش صنایع کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی نمود.متعاقب آن بر اساس ضرورتی که در آموزش سایر رشته ها برای روستاییان کشور وجود داشت و نیز به منظور دستیابی به توسعه آموزش نیرو های فاقد تخصص و نیز ارتقای مهارت شاغلین در بخشهای مختلف صنایع ،خدمات و کشاورزی در مرکز دهستان و روستاهای پرجمعیت ،این مدیریت در اواخر سال 1386 به دفتر امور آموزش روستایی تغییر نام داد.تا از این رهگذر بتواند به ارائه خدمات گسترده تری در سطح روستاها بپردازد.