مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان از کارگاه تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی ویژ دانشجویان در دانشگاه علمی کاربردی نهبندان بازدید نمود.

 

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با توجه به اهمیت ارائه آموزشهای مهارتی ویژه دانشجویان از مرکز آموزش مهارتی مستقر در دانشگاه جامع علمی کاربردی نهبندان بازدید نمود.

خوش آیند در این بازدید گفت در سال 95 این اداره کل 156142 نفر ساعت آموزش مهارتی  را ارائه نموده است که در این بخش 1432 نفر از دانشجویان استان از این آموزشها بهره مند گردیده اند. خوش آیند افزود از این میزان 7544 نفر ساعت آموزش مهارتی ویژه دانشجویان در شهرستان نهبندان ارائه گردیده و 71 نفر از دانشجویان این شهرستان از  آموزشهای مهارتی برخوردار شده اند.

وی با اشاره به اینکه نیروی انسانی یک بحث مهم در بنگاه های اقتصادی است گفت: ایجاد این گونه مراکز جوار دانشگاهی به نفع دانشجویان این منطقه است چرا که می توانند به توانمندی مورد نیاز جهت ایجاد شغل برای خود برسند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای در ادامه گفت: بیکاری فارغ التحصیلان در کشورموجی شده است و به همین منظور دولت دانشگاه ها را به سمت دانشگاه نسل سوم و کارآفرین سوق می دهد تا دانشجو بتواند برای خود، کار ایجاد کنند. خوش آیند در پایان عنوان داشت: دانشگاه نسل سوم دانشگاهی است که در کنار بحث آموزش، تولید ثروت وتربیت دانشجو کارآفرین را مد نظر خود قرار دهد.