به گزارش روابط عمومی مرکز : برای اولین بار مهارت بچه گانه دوز و دخترانه دوز در درمرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران نهبندان برگزار می گردد.


در این دوره  که 24 نفر از متقاضیان مهارت آموزی  حضور دارند، حرفه ی بچه گانه دوز و دخترانه دوز به مدت 246 ساعت ، آموزش داده می شود . متقاضیان در پایان با شرکت در آزمون پایان دوره و قبولی موفق به دریافت گواهینامه الکترونیک مهارت خواهند شد.