به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی، جلسه ویدئو کنفرانس بررسی تفاهم نامه همکاری سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و صندوق بازنشستگی کشور با حضور مدیران کل آموزش فنی و حرفه ای و صندوق بازنشستگی استان همزمان با سایر مناطق کشور در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

در ابتدا علي موسوي، معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ضمن خیر مقدم به ترابی معاون اداری ومالی صندوق بازنشستگی کشوری و مهمانان گرامی بیان کرد: مشکل اصلی کشور ؛ عدم مدیریت دانش است، یعنی عدم مستند سازی تجاربی که از قبل اثبات و قابل اجراء برای دیگران است.

همچنین حسن عزیزی، مدیرکل راهبری واجرای آموزش سازمان ضمن خیرمقدم به میهمانان و ارائه گزارش کارهای انجام گرفته توسط استانها در خصوص تفاهم نامه مذکور ؛ به حساسیت موضوع سالمندان از سوی دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره نمودند.

سپس ترابی معاون اداری و مالی صندوق بازنشستگی کشور ضمن اشاره به وجود یک میلیون و سیصدبیست و پنج هزار بازنشسته در کل کشور ، ابراز امیدواری نمودند که بازنستگان عزیز و فرزندان آنها بتوانند ازگنج موجود در سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور که همان آموزش خود و فرزندان می باشد بهره کافی را ببرند.

معاون اداری و مالی صندوق بازنشستگی کشور ابراز امیدواری نمودند با اتکال به خداوند ، امیدواریم در آینده بتوانیم با آموزشهای خاص بازنشستگان و خانواده آنها کمتر شاهد بیماری و کهولت در بین این قشر عزیز باشیم .

در پایان علی موسوی معاون آموزش سازمان بیان کرد: آموزش به بازنشستگان و خانواده این قشر عزیز می توان از فرصت آموزشی موجود در مراکز ثابت و بخش خصوص مرتبط با سازمان آموزش فنی و حرفه ای بهره مند شد و یا قراردادهای واگذاری و اجاره کارگاه های مراکز سازمان به بازنشستگان منعقد شود که در این خصوص با توجه به ظرفیت همکاری های خوب فیما بین می توان در جمع آوری سفارشات آموزشی و نیز مشارکت اعضاء صندوق در این امر و ارائه مشاوره شغلی به فرزندان بازنشستگان بهره جست .