به گزارش روابط عمومی مرکز نهبندان، کار آموزان دوره گوهرتراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی مرکز به منظور شناسایی سنگ های مناطق شهرستان در اردوی یک روزه شرکت کردند.

 

در این اردو کارآموزان با مواردی نظیر شناخت انواع سنگ ها ، شناخت سنگ های مناسب گوهرتراشی آشنا شدند.