به گزارش روابط عمومی مرکز نهبندان: در اين تفاهم نامه كه در راستاي توانمند سازي جامعه عشايري شهرستان نهبندان منعقد گرديد.

 كيفيت بخشي دانش فني و حرفه اي و نيز ارتقاء توانمنديهاي مهارتي اين جامعه و همچنين بهره مندی هرچه بیشتر آنان از فرصتهای آموزشی، افزایش امکان دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب و بالا بردن بهره وری در تولیدات عشایر شهرستان مورد توجه قرار گرفته است.