به گزارش روابط عمومي مركز: رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از همکاری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ، گزارشی از عملکرد مرکز در خصوص آموزش شاخه کار دانش و قراردادهای فی ما بین ارائه نمود.

 

مالدارتنها در ادامه خواستار هدایت دانش آموزان به سمت آموزش های مهارتی و رشته های کار دانش به جهت اهمیت موضوع مهارت آموزی در کنار تحصیل شد و آمادگی مرکز را برای همکاری های بیشتر اعلام نمود.
 مدیر آموزش و پرورش شهرستان نیز در این دیدار ضمن اعلام رضایت از عملکرد مرکز  فنی و حرفه ای شهرستان  ، با تاکید بر هدف مشترک طرفین بر ضرورت تعامل و همکاری بیش از پیش در جهت تحقق اهداف سازمانی تاکید نمود.
در پایان با اهداء لوح تقدیری از سوی  مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان از زحمات آقای پرنده مدیر آموزش و پرورش شهرستان تجلیل شد.