به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان طبس: جلسه توجیهی طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی و طرح کارآموزی در محیط کار واقعی در تاریخ 96/07/22ساعت 9 صبح در محل کانون المهدی کمیته امداد امام خمینی این شهرستان جهت فارغ التحصیلان دانشگاهی با حضور جناب آقای قاسمی زاده ، ریاست اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای فنجانی ، کارشناس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای بیضی زاده ، ریاست کمیته امداد امام خمینی آقایان نظری و رحیمیان کارشناسان کمیته امداد امام خمینی و آقایان غلامی و حیدری ، کارشناسان مرکزآموزش مرکز فنی و حرفه ای شهرستان طبس ، برگزار گردید.

 

در ابتدا طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی بطور جامع و کامل توسط آقای قاسمی زاده و فنجانی توضیح داده شد . سپس طرح کارآموزی در محیط کار واقعی توسط آقای غلامی توضیح داده شد . در ادامه نیز آقای حیدری بحث های مربوط به مشاوره الکترونیک ، خودشناسی ، تستهای روانشناختی شخصیت و رغبت شغلی مایرزبریگز را توضیح دادند . در پایان ، پیرامون مسائل مطرح شده در جلسه ، بحث و تبادل نظرگردید .