به گزارش روابط عمومی مرکز:  در این کارگاه که  با هدف آشنایی پرسنل به ویژه کار آموزان  بانحوه اطفاء حریق اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی عملی برگزار گردید ، کارشناسان سازمان آتش نشانی به صورت تئوری و عملی روشهای مقابله با انواع آتش سوزی را به شرکت کنندگان در کارگاه آموزش دادند.
در  این کارگاه که با استقبال خوب کارآموزان و مربیان همراه بود ، مباحثی از قبیل :  انواع آتش سوزی، شیوه های اطفاء حریق، آشنایی با انواع کپسولهای آتش نشانی، نحوه استفاده از آنها، استانداردهای نصب و نگهداری کپسولها، پیشگیری از بروز حوادث و سوانح و ارتقاء مهارت های امدادی در هنگام بروز حادثه ارائه گردید.