در راستای اجرای طرح نظارت پویا، کارشناس مرکز آموزش فنی و حرفه ای طبس، از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک اصفهان بازدید کرد.

 

طرح نظارت پویا به منظور انتقال تجارب بین مراکز مختلف آموزش فنی و حرفه ای در سطح کشور، و همچنین نظارت و راهنمایی علمی و کارشناسی ، توسط معاونت آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برنامه ریزی و تدوین شده است. در راستای اجرای این طرح، آقای امیر سالکی ، مربی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان طبس، توسط معاون آموزش سازمان به عنوان ناظر معین مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک اصفهان (مرکز شهید رجایی ) انتخاب گردید.

بازدید از مرکز فوق با هماهنگیِ مدیران کل محترم دو استان، و همکاری صمیمانه آقایان « اخوان » معاونت محترم آموزشی و پژوهشی اداره کل استان اصفهان، « منتظری » ریاست محترم مرکز یک اصفهان، « شاطری » معاونت محترم مرکز یک، و « هرندی زاده » کارشناس محترم اداره آموزش اداره کل استان اصفهان، در هفته آخر مهرماه انجام شد. در طی این برنامه بخش های مختلف مرکز، از جمله دپارتمان های برق، صنایع غذایی، صنایع دستی، هتلداری و گردشگری، سلامت، هنرهای دیجیتال و ... مورد بازدید قرار گرفت، و گزارش آن به معاونت آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ارائه شد.

لازم به ذکر است مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک اصفهان، یکی از مراکز فعال و موفق سازمان آموزش فنی و حرفه ای است که موفق شده است در سال 95 به عنوان مرکز برتر کشور شناخته شود.